nl | fr | eng
3D Laserscanning van de Ezelpoort in Brugge 3D model van het douanekantoor in Sydney 3D Laserscanning van de PALL tunnel 3D Laserscanning van een historisch gebouw te Gent 3D Laserscanning van een villa

Privacy Policy

Teccon bvba is niet verantwoordelijk voor schadelijke gevolgen voortvloeiend uit het gebruik van informatie en gegevens op deze site. Teccon bvba aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de eventuele tijdelijke onbereikbaarheid van deze website of voor enig verlies noch schade ten gevolge van het bezoeken van de website.

De website wordt naar best vermogen bijgewerkt. Wij geven geen garanties wat de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie, de gegevens of publicaties betreft. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor door derden veroorzaakte vertraging of door hen geleverde foutieve informatie. Verwijzingen of hyperlinks naar andere internetsites zijn alleen opgenomen ter informatie. Aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke sites wordt niet aanvaard. De verschillende pagina's en simulaties die u raadpleegt op deze sites of verkrijgt via interactieve toepassingen hebben enkele een informatieve waarde.

De intellectuele eigendomsrechten op de verstrekte informatie en gegevens komen toe aan Teccon bvba of aan de bronvermeldingen. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen, van deze informatie, publicaties of gegevens verboden.